Nguyễn Văn Thịnh - Có tất cả nhưng mất em (9820110333)